การเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินออนไลน์

0
2319

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดใช้บริการรับชำระผ่านบัตรเครดิต ทาง ketshopweb จะเป็นผู้ดำเนินการทำการเชื่อมต่อระบบให้

โดยผู้ที่ต้องการเปิดใช้งานจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล , พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอำนาจลงนาม ( อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • ** กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ **
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พค. 0403)
 • สำเนาหลักฐานการจด Domain name ตัวอย่าง ใบเสร็จต่างๆ
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการเดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง* (ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ท, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนญาตตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง, ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล, ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย เป็นต้น)

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พค. 0403)
 • สำเนาหลักฐานการจด Domain name ตัวอย่าง ใบเสร็จต่างๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการเดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง* (ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ท, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนญาตตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง, ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล, ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย เป็นต้น)

หมายเหตุ:   สำเนาของเอกสารข้างต้นทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการของร้านค้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หากมีเอกสารครบถ้วนแล้วกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 020385588 หรือ อีเมล์มาที่ sales@ketshopweb.com

ส่งมาที่ mail: sales@ketshopweb.com หัวเปิดข้อขอเปิดใช้บริการระบบ Online Payment

หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด ทางเราจะดำเนินเรื่องการเชื่อมต่อและตั้งค่าในระบบหลังบ้านให้

การเข้าใช้งานการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินออนไลน์

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 เพื่อเข้ามาในส่วนของบริการเสริม จากนั้นคลิกแถบ “บริการการเชื่อมต่อ” ใน ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

– เมื่อเลื่อนลงมาจะเจอระบบรับชำระเงินออนไลน์ 2 ระบบ คือ INET และ Treepay ดังภาพ

– เมื่อเลื่อนลงมาจะเจอระบบรับชำระเงินออนไลน์ 2 ระบบ คือ INET และ Treepay ดังภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TreePay
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน INET

 


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here