Home Tags ZortOut

Tag: ZortOut

Zortout | เตรียมค่าเบื้องต้น สำหรับ การ Sync ข้อมูล

          ข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมต่อการ sync ข้อมูลนั้น  ทาง ketshopweb จะมีการเตรียม api_key และ api_secret

Zortout | ข้อตกลงในการ Sync ข้อมูล ระหว่าง Ketshop กับ Zortout

          ในเบื้องต้นการ sync ข้อมูล ระหว่าง keyshopweb กับ Zortout ได้แก่ การ sync sku  ชื่อสินค้า จำนวนสิน

Zortout | การดึงข้อมูลสินค้าฝั่ง Ketshopweb

การใช้งานไปบางครั้ง สินค้า อาจจะมีการผิดพลากเรื่องจำนวนให้อิ ฝั่ง Zortout เป็นหลัก ซึ่งท่านสามารถใช้ปุ่ม Sync สินค้าจาก ZortOut ได้ ซึ่งการ

Zortout | การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

          การตั้งค่าเชื่อมต่อ ท่านสามารถ ตั้งค่าจาก ฝั่ง Ketshopweb หรือฝั่ง Zortout  ก็ได การตั้งค่าเมื่อเช

Zortout | การลบสินค้าฝั่ง Ketshopweb

ทาง Ketshopweb ไม่เปิดบริการลบสินค้า ตรง ไป zortout ให้ท่านทำการลบค้าที่ zortout แทน

Zortout | การเพิ่ม Order ไปยัง Zortout

ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นจ่ายบัตรหรือโอนเงินระบบ Ketshopweb จะส่ง Order ไปยัง Zortout ทันที ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่า Config ขอ

Zortout | การตั้งค่าเชื่อมต่อ จาก Ketshopweb

Zortout | การตั้งค่าเชื่อมต่อ จาก Zortout

สำหรับการเชื่อมต่อจากฝั่ง Zortout ไปยัง ketshopweb

MOST POPULAR

HOT NEWS