อธิบายรายละเอียดการรายงาน Traffic คนเข้าเว็บไซต์

0
1754

การรายงาน Traffic คนเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลจะรายงานเป็นเดือน กราฟรายงานจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนั้นๆ ซึ่งสามารถเรียกดูย้อนหลังได้

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่ง 3 ตามลำดับ

– จะปรากฏดังภาพ

ตำแหน่งที่ 1 : สามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละเดือนได้

ตำแหน่งที่ 2 : บอกจำนวนข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้

ตำแหน่งที่ 3 : บอกจำนวนข้อมูลที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้ (Error)

ตำแหน่งที่ 4 : บอกจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

ตำแหน่งที่ 5  : บอกจำนวนที่มาของการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น เข้าเว็บไซต์ผ่านทาง Facebook หรือ เข้าเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล เป็นต้น

ตำแหน่งที่ 6 : จำนวนข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ทำการเข้าถึงจากหน้าบ้าน

ตำแหน่งที่  7 : กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าชมแต่ละวัน ในเดือนนั้นๆ

ตำแหน่งที่  8 : กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละ Brower  เช่น google chrome

ตำแหน่งที่  9 : กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าชมที่เข้าผ่านเว็บไซต์อ้างอิง เช่น ได้ทำการเข้าเว็บไซต์จาก Facebook เป็นต้น

ตำแหน่งที่ 10 : กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละระบบปฏิบัติการ เช่น Android, IOS เป็นต้น

ตำแหน่งที่ 11 : กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละภูมิภาค (ทวีป)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอก เช่น bot ที่เข้ามาเก็บข้อมูล ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นแนะนำให้ใช้เป็น google analytic โดยการสมัคร และ นำ tracking code มาฝังที่ ketshopweb ในเมนู Setting CMS > Conversion Tools