อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย

0
304

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

– จะปรากฏหน้า ดังภาพ

ส่วนที่ 1 รายงานการขาย

ตำแหน่งที่ 1 :   สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูกราฟได้

ตำแหน่งที่ 2 :  เลือกดูกราฟแบบแบ่งประเภทการชำระเงิน  มี 2 ประเภท คือ แบบโอนและบัตรเครดิต

ตำแหน่งที่ 3 : กราฟแสดงผลข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า จะแสดง 2 สถานะคือ ยอดที่ได้รับและยอดที่รอชำระ

ตำแหน่งที่ 4 : บอกจำนวนเงินที่ได้รับและที่ค้างชำระ

ส่วนที่ 2 จำนวนสินค้าที่ขายได้

ตำแหน่งที่ 5 : กราฟแสดงสินค้าที่ขายได้ ซึ่งมี 2 สถานะคือ สินค้าที่ชำระเงินแล้ว และ สินค้าที่ยังค้างชำระ

ตำแหน่งที่ 6 บอกจำนวนของสินค้าที่ขายได้ ซึ่งจะบอกทั้ง สินค้าที่ชำระเงินแล้ว และ สินค้าที่ยังค้างชำระ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่

ส่วนที่ 3 Top 10 สินค้าขายดี และ Order / ประเภทสินค้า

ตำแหน่งที่ 7 : บอกเปอร์เซ็น (%) สินค้าที่ขายดี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอะไร

ตำแหน่งที่ 8 : บอกเปอร์เซ็น (%) สินค้าที่ขายได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทอะไร

ส่วนที่ 4 Order / ช่องทางการขาย

ตำแหน่งที่ 9 :  กราฟจะแสดงข้อมูลของช่องทางการขาย เช่น  ขายผ่าน Line , Facebook เป็นต้น

ตำแหน่งที่ 10 :  เลือกสถานะการชำระเงิน

ตำแหน่งที่ 11 : บอกเปอร์เซ็น (%) ส่วนใหญ่ของช่องทางการขายว่าขาย เช่น ขายจาก Website 85.9%

ตำแหน่งที่ 12 : บอกเปอร์เซ็น (%) ของจังหวัดส่วนใหญ่ที่ทำการสั่งซื้อ

ส่วนที่ 5 Top 10 สินค้ารอโอนเงิน

ตำแหน่งที่ 13 : กราพแสดงผล ว่ามีสินค้าอะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน