Zortout | การเพิ่ม Order ไปยัง Zortout

ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นจ่ายบัตรหรือโอนเงินระบบ Ketshopweb จะส่ง Order ไปยัง Zortout ทันที ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่า Config ของ Zortout ด้วยว่าต้องการ รายการขายจาก Ketshopweb ไหม ซึ่งการส่งนั้นจะมี status ถ้าจ่ายบัตรจะส่ง success ไปทำให้การตัดสินค้าออกจากคลังทันที แต่ถ้าเป็นการโอนเงิน ท่านจะต้องทำการปรับสถานนะ Order จาก...

Zortout | การตั้งค่าเชื่อมต่อ จาก Ketshopweb

เลือกตั้งค่า จะเห็นช่องให้ใส่ ให้ไปที่ zortout แล้วเอาค่า storename, apikey, apisecret มาใส่ หลังจากใส่จะได้ตามรูป กด เชื่อมต่อ จะมี popup ถามเพื่อความแน่ใจ หลังจากกดเชื่อมต่อแล้วระบบถูกต้อง (ท่านซื้อ package ที่มีระบบการ เชื่อมถูกต้อง ) ท่านจะได้เห็นตามรูป ถ้าไม่สำเร็จจะมี popup บอกว่าไม่สำเร็จให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ Ketshopweb...

Zortout | ปรับปรุง Order การขายหลังจากได้รับเงินจากลูกค้า

วิธีการทำรายการ Confirm Payment เพื่อปรับปรุ่ง Order ไปยังฝั่ง Zortout วิธีปรับ status ของ Order การปรับส่ง Status ไปยัง Zortout ท่านต้องจำไว้ว่า ระบบจะส่งไปปรับ Status Zortout เพียงเปลี่ยน Status จากรอชำระเงินเป็นได้รับเงินเท่านั้น ดังนั้นถ้าท่านต้องการใช้ระบบนี้ท่านต้องไม่ข้ามขั้นตอน เพราะการข้ามขั้นตอนจะทำให้ระบบไม่ส่งไปปรับสถานนะของ Order...

Zortout | การตั้งค่าเชื่อมต่อ จาก Zortout

สำหรับการเชื่อมต่อจากฝั่ง Zortout ไปยัง ketshopweb เริ่มโดยเข้าระบบ zortout เลือก ตั้งค่า  การเชื่อต่อบริการอื่น ๆ  แล้วกดไปที่ เพิ่มช่องทางการขาย ตามรูป จะมี popupขึ้นให้ ให้เลือก Ketshopweb ตัวอย่าง หน้าจอจะเห็น ketshopweb ให้เลือก หลังจาก เลือก ketshopweb แล้ว ให้เข้าหลังบ้าน...

Zortout | การสร้างสินค้าไปยัง Ketshopweb

สามารถเลือกส่งข้อมูลไป KetShopWeb ได้โดยเข้าไปที่หน้าสินค้า เลือกสินค้าที่ต้องการสร้างบน KetShopWeb และเลือก คำสั่ง “เพิ่มสินค้าไปช่องทางการขายอื่น” Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้ www.ketshopweb.com เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

Zortout | การตั้งค่า ระบบ Zortout

1.ตั้งค่าสินค้าอัตโนมัติ -อัพเดทข้อมูลสินค้า : จะอัพเดท ชื่อสินค้า, ราคาสินค้า -อัพเดทจำนวนสินค้า : จะอัพเดทจำนวนคงเหลือ หรือ จำนวนพร้อมขาย ไป KetShopWeb อัตโนมัติ เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสินค้า (สามารถตั ้งค่าจำนวนตามสาขาได้) 2.ตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ -สร้างรายการขาย : สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้ -สถานะรายการรอโอนสินค้า : รายการที่ดึงมาจะมีสถานะรอโอนโอนเข้าคลังสินค้า : รายการที่ดึงมาจะตัดสต้อกอัตโนมัติ...